Resmi Gazete’de yayımlandı: 11 ilde elektrik ve doğal gaz fatura borçları silindi

6 Şubat tarihinde meydana gelen sarsıntılar nedeniyle, Cumhurbaşkanı Kararı ile ilan edilen OHAL kapsamında afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, konutu ve/veya işyeri yıkılan, acil yıkılacak olan, ağır yahut orta hasarlı hale gelen elektrik ve/veya doğal gaz abonelerinin ödenmemiş fatura borçlarının silinmesine ait yöntem ve temeller belirlendi.

Elektrik ve doğal gaz faturaları ile ilgili alınan yeni karara nazaran, afet bölgesi olarak kabul edilen 11 vilayette tüm borçlar silindi. Karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karardan

6/2/2023 tarihinde meydana gelen zelzeleler münasebetiyle 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ilan edilen inanılmaz hal kapsamında genel hayata tesirli afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, konutu ve/veya işyeri yıkılan, acil yıkılacak olan, ağır yahut orta hasarlı hale gelen elektrik ve/veya doğal gaz abonelerinin;

6/2/2023 tarihine kadar tahakkuk etmiş fakat tahsil edilememiş tüketim fiyatları ile son okuma tarihinden 6/2/2023 tarihine kadarki periyoda ilişkin tüketimler için tahakkuk ettirilecek tüketim fiyatları ve bu abonelerin varsa daha evvelki periyotlara ait ödenmemiş fatura meblağları ile bunların ferîlerinin, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin özelleştirilmesi öncesindeki devirden kalan ve özelleştirme süreçleri esnasında Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin alacağı olarak devredilen elektrik tüketim meblağlarının terkin edilmesini kapsar.

Bu Bildirim, yasal olmayan yollarla tüketilen elektrik ve doğal gaz tüketimlerini kapsamaz.

Kamu hukuksal kişiliğini haiz aboneler ile genel aydınlatma aboneleri bu Bildirinin kapsamı dışındadır.

Ödenmiş olan faturalar

6 Şubat tarihi öncesine ilişkin olup da 6 Şubat tarihi sonrasında ilgililerince fiyatı ödenmiş olan faturalar silinemeyecek ve bu faturalar için hak talebinde bulunulamayacak. Fakat yapılmış olan bu çeşit ödemeler, bu Bildirimin yayımı tarihi öncesinde şirketlerce ilgilisine iade edilmiş ise, kelam konusu faturalar terkin kapsamında pahalandırılacak. Bu Bildirimin yayımı tarihi öncesinde ödenmiş faturalar için, terkinden faydalanmak üzere iade talebinde bulunulamaz. Talepte bulunulması halinde bu talepler sürece alınmaz.

Denetim ve haksız ödemelerin geri alınması

EPDK gerekmesi durumunda, şirketler tarafından terkin edilmesi talep edilen faturalardaki tüketim ölçüsü ve bedellerinin gerçek durumu gösterip göstermediğine ve bu Bildirim kapsamındaki uygulamalardan yararlanmak üzere düzenlenen evrakların yahut verilen bilgilerin yanlış, eksik yahut aldatıcı olarak verilip verilmediğine ait, ilgili şirketler nezdinde gerekli denetimleri ve kontrolleri yapabilir.

Yapılan denetim ve kontrollerde şirketlere olması gerekenden fazla yahut haksız ödeme yapıldığının tespit edilmesi halinde, fazla yahut haksız ödenen fiyat, ödenmesi gereken asıl fiyat, yanlışın neden kaynaklandığı EPDK tarafından Bakanlığa bildirilir.

Bildirilen fazla yahut haksız ödeme meblağı, ödemenin yapıldığı tarih ile geri alındığı tarih ortasında geçen müddete 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Yöntemi Hakkında Kanunun 51 inci hususuna nazaran belirlenen gecikme artırımı oranı dikkate alınarak hesaplanan fiyat da dahil edilmek suretiyle, ilgili şirketlerden 30 gün içinde geri alınır. Bu müddet içerisinde geri ödeme gerçekleştirilmezse alacak, ilgili şirketin mükellefi bulunduğu vergi dairesine bildirilir ve vergi dairesince takip ve tahsilatı gerçekleştirilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir